Väsby Sjöstad

Miljö & Infrastruktur

 

Väsby Sjöstad är en ny stadsdel som planeras på Runsahalvön vid Mälarens strand, i Upplands Väsby kommuns västra delar. Här föreslås en hållbar stadsdel med ca 3000 nya bostäder och tillhörande service och verksamheter. Stadsdelen kommer att ge plats åt ca 7500 nya invånare.Planförslaget tar sin utgångspunkt i antagandet att en ny stadsdel vid Mälaren är av strategiskt värde för kommunen som: ”ett sätt att förändra bilden av kommunen, locka nya invånare och göra Mälarstrandens och Runsahalvöns rekreationsvärden tillgängliga för kommunens och regionens invånare”.

I samband med valet 2014 kommer det att genomföras en folkomröstning om Väsby Sjöstad och kommunen har ställt ut ett förslag på hur sjöstaden kan förverligas.

En ny stadsdel som genomsyras av närheten till Mälaren
Hela stadsdelen Väsby Sjöstad genomsyras av närheten till vatten. Stadsdelen öppnar upp sig mot det vackra Mälarlandskapet och möjliggör en ökad tillgänglighet till strand- och vattenmiljöer och aktiviteter knutna till dessa.

En stadsdel med hög livskvalitet
Stadsdelen Väsby Sjöstad präglas av en hållbar livsstil med goda förutsättningar för gemenskap och tillhörighet. Stadsdelen är tillgänglig för alla och en plats för möten över sociala och kulturella gränser. Närheten till naturen och Mälaren ger goda grunder för en hög livskvalitet. Lokala verksamheter bidrar till att Väsby Sjöstad blir en levande stadsdel.

En utveckling som bidrar till ökade rekreativa kvaliteter i Upplands Väsby kommun och i Järvakilen
Den fördjupade översiktsplanen bidrar till att de rekreativa värdena inom området ökar, och på så vis även i Järvakilen. Det idag populära rekreationsområdet integreras i den nya stadsdelen. Tillgängligheten till naturen ökar, och rekreativa målpunkter utvecklas. Mälarstranden tillgängliggörs i så stor utsträckning som möjligt.

En utveckling som bidrar till en ökad biologisk mångfald
Väsby Sjöstad utvecklas på ett sätt som gör att naturvärdena i området utvecklas och stärks. Värdekärnor för den biologiska mångfalden utvecklas, nya värden skapas och de ekologiska sambanden stärks. Projektet ska även bidra med en ökad kunskap om hur stadsutveckling kan integreras med naturvärden på ett bra sätt.

En stadsdel med hållbara transporter
Väsby Sjöstad har ett hållbart transportsystem, där resor främst sker till fots, med cykel, kollektivtrafik eller miljöbil. Ett minskat bilberoende bidrar till att göra Väsby Sjöstad till en stadsdel med ett rikt gatuliv. Projektet ska utmana svårigheterna med avståndet till pendeltågstationen i Upplands Väsby med hjälp av unika lösningar för kollektivtrafik.

En stadsdel med lokala kretslopp och ekosystemtjänster
Väsby Sjöstad är byggt med lokala kretsloppslösningar, där avfall och näring tas omhand lokalt. Stadsdelen planeras så att den omgivande naturens ekosystemtjänster kan utnyttjas på ett hållbart sätt. Det gäller odling, skogsbruk, fiske, produktion av dricksvatten, insektspollinering, luft- och dagvattenrening.

En stadsdel som utvecklas med ett aktivt genomförande
Väsby Sjöstad innehåller högt ställda mål för att bli en hållbar stadsdel utifrån samtliga aspekter. Med ett stort engagemang från samtliga inblandade aktörer utvecklas projektet genom en aktiv genomförandeprocess. Kommunen bidrar med en stark organisation för genomförandet där även medborgarna har en självklar roll.

Ovanstående text kommer ifrån Upplands Väsby kommun.